Brugernavn:
Kodeord:
Glemt login? Klik her

Persondatapolitik for Private Brugere

Denne politik er opsat for at oplyse om MOvii ApS’s behandling og opbevaring af Brugerens persondata som Privat Bruger og indgår på samme måde som MOvii øvrige politikker der er en integreret som en del af de betingelser der er oprettet for Brugere (Forretningsbetingelserne).

Persondatapolitik er gældende fra d. 30. august 2019.

 • Persondatapolitik

  Hos MOvii lægger vi stor vægt på at vores Brugere er trygge ved os.

  Når du benytter dig af vores hjemmeside, indsamler, bruger og behandler vi dine personoplysninger. Beskyttelsen og fortroligheden af disse personoplysninger er vigtige for MOvii, hvorfor vi håndterer dine oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med den gældende lovgivning, der herunder er databeskyttelsesloven.

  Persondatapolitikken er udarbejdet for at oplyse om MOvii opbevaring og behandling af dine persondata på MOvii.dk og indgår i overensstemmelse med MOvii øvrige politikker der er integreret som en del af betingelserne for Brugere (forretningsbetingelserne). I forbindelse med leveringen af ydelserne beskrevet i Forretningsbetingelserne, regulerer politikken behandlingen af personoplysninger udført af MOvii.

  Hvordan vi behandler dine personoplysninger, forklarer vi i denne persondatapolitik. Herunder hvilken kategori af personoplysninger som disse aktiviteter omfatter, formålet, samt retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter. Der forklares yderligere også hvorfor og hvornår dine personoplysninger videregives til en tredjepart, og informerer om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

 • Dataansvarlig

  MOvii er dataansvarlig i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen i relation til registrering af data på MOvii.dk

  MOvii ApS
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand, Aarhus
  CVR-nummer: 40074554

  Henvendelser vedrørende dine persondata skal ske skriftligt til pd@MOvii.dk

 • Formål og oprindelse

  Med din registrering som Bruger giver du Ekspresservice oplysninger om følgende:

  • Navn
  • E-mail
  • Kreditkort
  • Telefonnummer

  MOvii indsamler og behandler disse ovenstående oplysninger i følgende tilfælde:

  • I forbindelse med henvendelse eller oprettelse af konto
  • I forbindelse med Anvendelse af MOvii.dk

  MOvii kan indsamle og behandle oplysninger vedr. din placering, transaktionsoplysninger, anvendelse af MOvii.dk, specifikke tjeneste behov, oplysninger om din mobilenhed, data om kommunikation med vores medarbejdere.

  Som en Bruger af MOvii.dk giver du samtykke til at MOvii må anvende oplysningerne i forbindelse med følgende:

  • Transport af produkter, tjenesteydelser og kundesupport gennem MOvii.dk
  • Kommunikation med MOvii
  • Relevante beskeder/mails til dig der indeholder informationer såsom nyheder, udviklingstiltag, kvalitetssikring, ændringer, nye samarbejdsmuligheder, forbedring og udvikling af MOvii ydelser.

  MOvii anvender dine personlige oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som Bruger, og for at kunne overholde den gældende lovgivning samt sikre overholdelse af Forretningsbetingelserne.

 • Bestillingsdata

  Brugen af MOvii.dk vil genere data ved bestilling af transport og disse lagrede bestillingsdata kan du tilgå direkte gennem MOvii.dk. Dine bestillingsdata og oplysninger registreres således du kan betjenes som kunde, for at netop kunne dokumentere transportens pris omkostninger over for dig og eventuelt partneren. Derudover bruges disse for at kunne overholde den gældende lovgivning (bogføringsloven)

  Dine bestillingsdata som du angiver til MOvii.dk ejer du rettighederne til. MOvii anvender kun disse bestillingsdata når det er nødvendigt (for at kunne levere de ydelser der beskrives i Forretningsbetingelserne / for at kunne levere de ydelser der er indgået i en særskilt indgået aftale)

  Bestillingsdata der anvendes til udvikling af statistik i forbindelse med ydelserne der tilbydes af MOvii samt videreudvikling af Ekspresservice.dk, ruteoptimering, tilrettelæggelse af kapacitet, prissætning mv. anonymiseres således det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

  Med hensyn til alt bestillingsdata forpligter MOvii sig til at holde disse fortroligt, med undtagelse af en tredjepart der samarbejder til at varetage dine leveringer der er anført i Forretningsbetingelserne. For at sikre sig at alt bestillingsdata beskyttes mod ulovlig tilintetgørelse, ændringer, hændeligt eller ulovligt tab og enhver tredjeparts uautoriserede adgang, forpligter MOvii sig til at implementere tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

 • Betalingsoplysninger

  Betalinger for gennemførelsen af transporten foregår gennem dit tilknyttede kreditkort eller en tilsendt faktura. MOvii benytter sig af en betalingstjeneste udbyder til at forbinde dit tilknyttede kreditkort til MOvii.dk og et eksternt revisionshus til behandling af fakturering.

  Ved benyttelse af MOvii.dk er du indforstået med at MOvii videregiver dine betalingsoplysninger til vores anvendte betalingstjenesteudbydere eller eksterne revisionshuse for at opkræve betaling for dine bestilte transport via MOvii.dk. Betalingsoplysninger som du tilknytter, behandles af hensyn til opfyldelse af Forretningsbetingelserne (disse er du ved brug af MOvii.dk part i jf. artikel 6b i Databeskyttelsesloven.

 • Persondata

  MOvii vil altid behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, samt i henhold til gældende lovgivning herom.

  Dine persondata vil MOvii opbevare ved anvendelse af MOvii.dk, som vi kun er berettiget til at behandle ud fra dine dokumenterede instruktioner i det omfang der er nødvendigt, for at kunne levere ydelserne i forhold til Forretningsbetingelserne.

  Det er kun de personer der har brug for oplysninger som har adgang til dine persondata. Således vil adgang til dine persondata begrænses. De personer der har autorisation til at behandle dine personoplysninger, er underlagt en hensigtsmæssig og lovpligtig fortrolighedsforpligtelse. Desuden har MOvii vedtaget en persondatapolitik, som alle medarbejdere skal overholde, i tilfælde af at medarbejderen har adgang til persondata.

  Ved behandling af dine personoplysninger er MOvii dataansvarlig og gør brug af databehandlere i forskellige situationer såsom betalinger, markedsføring, analyse, administration, udvikling m.m. Databehandlerne er leverandører, marketingsbureauer, rådgivere, pengeinstitutter, inkassovirksomheder mv. MOvii sikrer de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse heraf når dine oplysninger deles med databehandlere, ved at lave databehandleraftaler med dem. I tilfælde af at vores databehandlere befinder sig udenfor EU/EØS, laves aftaler der overholder EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

 • Dine rettigheder

  Til enhver tid kan du, efter skriftlig anmodning til pd@MOvii.dk, modtage meddelelse omkring hvilke oplysninger MOvii behandler om dig i henhold til den gældende lovgivning herom.
  Som hovedregel er det inden 4 uger efter modtagelsen af din anmodning, eller snarest muligt, at oplysningerne udleveres. Når disse er udleveret, kan du anmode om tilsvarende oplysninger tidligst igen med rimeligt mellemrum efterfølgende. Du kan dog hurtigt selv få hurtigt overblik over de fleste data der er registreret om dig ved at logge ind på MOvii.dk
  I tilfælde af at de oplysninger eller data der behandles om dig, ikke er rigtige eller vildledende, har du ret til at kræve dette data berigtiget, slettet eller blokeret. Til enhver tid kan du gøre indsigelse mod at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

  Til enhver tid kan du tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysningerne. Dog skal du være opmærksom på at vores behandling i de fleste tilfælde er enten et krav der bliver fulgt af lovgivningen eller er nødvendig, for at du kan være kunde hos MOvii og at vi kan betjene dig.

  I tilfælde af at det ikke er længere nødvendigt at opbevare data i relation til de angivne formål ovenfor, skal persondataret i alle tilfælde slettes. Hvis loven forpligter MOvii til at opbevare oplysningerne, opfylder MOvii lovpligtige forpligtelser til enhver tid gældende skatte-eller bogføringsregler. Dine data slettes 5 år efter ophør af anvendelse af MOvii.dk mht. bogføringslovens regler.

 • Orienterede henvendelser

  Du giver som kunde tilladelse til at MOvii kan henvende sig med orienterede mails, SMS eller opkald der kan indeholde udviklingstiltag, nyheder, kvalitetssikring, samarbejdsmuligheder mv. Dette samtykke kan du til enhver tid tilbagekalde eller begrænse ved skriftlig henvendelse til ..support@MOvii.dk

 • Ændringer af privatlivspolitik

  MOvii kan til nogle tider foretage opdateringer eller tilføjelser til denne privatlivspolitik vedrørende beskyttelse af personoplysninger, således den afspejler en ny eller ændret praksis omkring beskyttelse af personoplysninger.

  Øverst i denne privatlivspolitik kan du altid se hvornår denne er opdateret sidst eller ændret i. Hvis der er sket væsentlige ændringer, vil dette oplyses ved en synlig meddelse på MOvii.dk eller via din tilknyttede e-mailadresse.

  Acceptere du ikke de ændrede vilkår skal du ophøre med at bruger MOvii.dk og dermed slette din konto.

 • Klage

  For skader forårsaget af behandling af din persondata, vil MOvii kun være ansvarlig for disse hvis vi ikke har overholdt forpligtelser i den generelle forordning om databeskyttelse eller hvis MOvii har handlet uden for/i strid med dine retmæssige instruktioner.
  Klager der vedrører behandlingen af dine persondata skal indgives skriftligt til pd@MOvii.dk

 • Lovvalg og værneting

  Privatlivspolitikken angivet her er undergivet dansk ret. Enhver tvist der udspringer af denne privatlivspolitik skal indbringes for Århus Byret.

Forsikring for private brugere

 • Ansvar, forsikring og erstatning

  1. Brugerens varer bliver forsikret fra det øjeblik, hvor varerne er i partnerens besiddelse og til det tidspunkt hvor leveringen har fundet sted. MOvii ansvar og forsikringsdækning ophører det øjeblik hvor leveringen har fundet sted.
  2. Dog er der ikke enhver form for kontanter, værdipapir, elektronik, smykker, ure, osv. som er undtaget for forsikringsdækning og dermed ansvar for MOvii.
  3. Forsikringsdækning forudsætter, at varerne skal være indpakket forsvarligt og emballeret således at varerne kan klare transporten under normale omstændigheder. Forsvarlig indpakning og emballering er her på brugerens eget ansvar.
  4. MOvii rolle er begrænset i forhold til forsikringsdækningen og dermed kan der ikke rejses krav mod MOvii for tab, som ikke er omfattende i forsikringen.
  5. Forsikringsdækningen dependerer af værdien af brugerens varer. Brugerens varer er forsikret med 75.000 kr. pr. transport samt en selvrisiko på 1.000 kr.
  6. Forsikringen er med til at dække den enkelte genstand med dennes genanskaffelsespris, altså værdien før forsikringsbegivenhedens indtrængen med fradrag for alder, konjunkturer, brug, eller andre omstændigheder. Dermed er dokumentation for varens værdi påkrævet.
  7. Brugeren skal foretage en anmeldelse i forbindelse med skader eller tyveri på brugerens vare til MOvii som hurtigt og ikke senere end 6 timer efter varerne er meddelt bortkommet ved tyveri. Denne skade skal straks meldes til MOvii via mail på Support@MOvii.dk
  8. Selvrisikoen fratrækkes i det beløb som der udbetales til brugeren, hvis der sker en dækningsberettiget skade, som er påført under transporten.
  9. Forsikringen omfatter ikke tab, som overstiger den dækning, som er angivet ovenstående, uanset varens værdi. Enhver form for indirekte tab er undtaget af dækningen.
  10. Forsikringen omfatter ikke tab eller skader, som opstår på baggrund af brugerens egen uagtsomhed.
  11. Tab, som opstår pga. partnerens forsinkelser, dækkes her ikke af forsikringen og MOvii står ikke til ansvar for disse tab.
  12. Der kan af brugeren ikke kræves erstatning for indirekte skader, såsom følgeskader, som opstår grundet partnerens transportydelse.
  13. Skader på varer, som er omfattet af pkt. 2 nedenfor, dækkes ikke af forsikringen.
  14. Ved køb/salg-forsendelser så udgør fakturabeløbet og fragtomkostningerne den maksimale erstatning.
 • Varer, der ikke må transporteres

  1. MOvii må ikke anvendes som en transports tjeneste til transport af nedenstående;
   • Levende dyr
   • Farlige/ulovlige varer, eksempelvis fyrværkeri, våben, narkotika, ammunition, osv.
   • Flydende gasser, såsom gas, propan, metan, osv.
   • Varer som kan bruges til anvendelse af ulovlige handlinger.
  2. Hvis brugeren anvender MOvii transport til en af ovenstående, omfattes det ikke forsikringen og brugeren vil dermed øjeblikkeligt ekskluderes fra MOviiog brugeren personlige problem slettes hermed.